واحد مشاوره و فروش: ۰۹۱۲۰۰۴۲۷۱۰- ۰۲۱۸۸۲۴۳۱۰۶

ایمیل جهت ارسال رزومه: psbjob2@yahoo.com