چرا از عایق الاستومری لوله ای استفاده می کنیم؟

عایق لوله ای